Windows 10 KMS激活服务器

发布于 2015-12-02  20 次阅读


暂时可以用的KMS服务器

kms.xspace.in
xie7.vicp.net
zh.us.to
kms.shuax.com、
skms.ddns.net
3rss.vicp.net:20439
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
激活步骤:以管理员身份打开CMD命令行窗口

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms kms.xspace.in
slmgr /ato

WINDOWS 10密钥
 
1. 卸载key:slmgr.vbs /upk
2. 清除KMS服务器地址:slmgr.vbs /ckms
3. 安装此key: slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
4. 转到“系统属性”联网激活,就成了Retail通道激活了。
密钥种类:
Retial:为零售版密钥
VOL:为批量授权密钥
OEM:为预装系统密钥

Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ